Български
English

Най-високо качество и конкурентни цени на предлаганите продукти и услуги

"Аспро" ООД е  дружество, основано в град Стара Загора.
Разполага с база в Южната промишлена зона на града. Във фирмата си сътрудничат специалисти и работници притежаващи необходимата квалификация и дългогодишен опит, за да може дружеството да предложи на своите клиенти високо качество и сигурно партньорство.
"Аспро" ООД разполага с голям брой специализирани машини за металообработка, необходими за реализацията на проекти в различни области.
Ние продължаваме да се развиваме, като за това неперекъснато разширяваме и обогатяваме базата с нови машини и технологии, които допринасят за подобряване на качеството на нашата дейност и увеличаване броя на услугите, които предлагаме за да удовлетворим максимално изискванията на нашите клиенти и партньори.
Основната цел на "Аспро" ООД е да предложи на своите клиенти изключително кратки срокове на проектиране, изработка и доставка. Ние работим на висококонкурентни цени и с префектна логистика.

 


С цел осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средства по договорите за безвъзмездна финансова помощ и при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и съгласно условията и реда на чл. 50 и чл. 51 от ЗУСЕСИФ, Глава четвърта и във връзка с ПМС №160/01.07.2016 г. за изпълнението на дейностите, предвидени по проекта, се провежда процедура за избор на изпълнител с предмет: “Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Автоматизирана портална система за подфлюсово заваряване с две подфлюсови глави - 1 брой; Обособена позиция 2: Камера за дробометна обработка на метални детайли - 1 брой; Обособена позиция 3: Четиривалова хидравлична машина за огъване на листов материал със CNC управление - 1 брой“, във връзка с изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-0399-C01 - „Инвестиции за подобряване на производствения капацитет на "АСПРО" ООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

Включване на информация на уеб-сайт [Изтегли]

АСПРО ООД - тръжна документация за публикуване - 29-06-2021 [Изтегли]

 

aspro

logo

Остани с нас

Контакти

Аспро ООД

България
гр .Стара Загора
ул. Войвода Стойно
Черногорски 56