Български
English

Изпълнени проекти

[48] Аспро ООД има сключен ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0633-C01

Аспро ООД има сключен ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0633-C01 - Инвестиции за увеличаване капацитета за растеж на Аспро ООД

Обща цел на проекта е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността и експортния капацитет на "АСПРО" ООД, чрез инвестиции и въвеждане в експлоатация на ново високотехнологично оборудване.
Специфичните цели на проекта са да увеличим производствения капацитет, качеството и ефективността на производство чрез въвеждане на съвременни производствени технологии. 
Изпълнението на проекта ще ни даде възможност да подобрим производствените процеси и да повишим производствения капацитет. Това пряко ще допринесе за повишаване на експортния ни потенциал,  в съответствие с основната цел на настоящата процедура. Освен това, използването на съвременни високотехнологични машини ще повиши ефективността на производството, което ще е принос към основната цел на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП"  на ОП ИК за растеж на предприятията.

„АСПРО" ООД с предмет на дейност „Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде" е специализирана в производство на метални изделия – метални конструкции, метални облицовки за фасади на сгради, облицовки за машини за хранително вкусовата промишленост, детайли за пречиствателни станции и др. "АСПРО" ООД има потребност да отговори на повишеното потребителско търсене при запълнен производствен капацитет, както и да повиши качеството и конкурентоспособността на продукцията си, за да разшири позициите си на международни пазари. Предприятието експлоатира физически и морално остарели производствени мощности, които не са достатъчно ефикасни и водят до висока трудоемкост, суровиноемкост и нестабилни параметри на производствените процеси. За да отговори на тези потребности, проектът предвижда закупуване на ДМА, представляващо цялостно новo решениe: 1 брой Машина за рязане със CNC управление. Машината за рязане ще увеличи производствения капацитет и ще осигури прецизни производствени параметри, които ще подобрят ресурсната ефективност и ефикасността в производствения процес, и ще намалят разходите на единица продукция. По този начин ще се засили експортният потенциал на продуктите ни, както и ефективността на работата за настоящите пазари на дружеството. Очакваните резултати по проекта са: подобряване на конкурентоспособността и създаване на потенциал за експорт, намаляване на производствените разходи и увеличаване на производствения капацитет. Проектът е насочен към изпълнение на следните дейности: дейности за подобряване на производствените процеси и дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Обща стойност на проекта е 759320  лв., от които 451795,40 лв.  европейско и  79728,60 лв. национално съфинансиране.


1 до 1 общо 1   Предишна     Следваща
logo

Остани с нас

Контакти

Аспро ООД

България
гр .Стара Загора
ул. Войвода Стойно
Черногорски 56